Kierunek Administracja - informacje

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej zaprasza na studia na kierunku Administracja.

Kształcenie na kierunku: Administracja, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW jest ukierunkowane na zdobycie kompetencji i wiedzy przede wszystkim z zakresu nauk prawnych (dyscyplina wiodąca).  Studenci zapoznają się z zagadnieniami  prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego czy prawa gospodarczego mając możliwość kształtowania zasobu kompetencyjnego również w drodze indywidualnych wyborów przedmiotów obieralnych. Program studiów uwzględnia szeroki kontekst potrzeb współczesnego rynku pracy i konieczność sprostania jego wyzwaniom. Proponowane przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych pozwalają na zdobycie umiejętności analitycznego myślenia, argumentowania własnych racji oraz współpracy w grupie, dają interdyscyplinarne przygotowanie do wykonywania pracy wymagającej wiedzy prawniczej, ekonomicznej, o strukturach społecznych, bezpieczeństwie, jak również o innowacjach technologicznych.

Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania, gdzie nacisk zostaje położony na kształtowanie samodzielności studentów i innowacyjności. W ramach tych zajęć oprócz wiedzy, sprawdzane i oceniane są umiejętności praktyczne nabywane przez studentów. Ocenie podlegają praktyczne zadania, ćwiczenia lub analizy przypadków, na niektórych przedmiotach również projekty realizowane w zespołach lub indywidualnie. 

Organizowane warsztaty mają na celu rozszerzenie i ugruntowanie praktycznych aspektów wiedzy studentów w wybranych obszarach. Elementy pracy badawczej i przygotowania do badań poznawane są także w trakcie pisania prac dyplomowych, gdzie część prac powstaje w oparciu o autorskie badania własne.

Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia poprzez realizację części programu kształcenia w językach obcych, wprowadzenie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych, a także wprowadzenie możliwości prowadzenia zajęć przez wykładowców uczelni z zagranicy.

Kierunek i rodzaje studiów

Na kierunku Administracja oferujemy następujące typy studiów:

  • 3 letnie studia I stopnia, stacjonarne (dzienne),
  • 2 letnie studia II stopnia, stacjonarne (dzienne),
  • 3 letnie studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne),
  • 2 letnie studia II stopnia, niestacjonarne (zaoczne).

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów po zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskując tytuł licencjata (studia I stopnia) albo magistra (studia II stopnia).
Na wniosek studenta Uczelnia wydaje odpis dyplomu w tłumaczeniu (standardowo na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski).

Zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowane są według takich samych programów.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w czasie 3 dniowych zjazdów 2 razy w każdym miesiącu semestru, przy zmniejszonej liczbie godzin zajęć w porównaniu do studiów stacjonarnych, co rekompensowane jest wymogiem samodzielnej pracy studenta w oparciu o konsultacje i materiały dydaktyczne.

Studia niestacjonarne są odpłatne