Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA

STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH PW

W ROKU AKAD. 2017/2018

Zasady i organizacja przyjęć na studia stacjonarne w Politechnice Warszawskiej dostępne są  na stronie internetowej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Obecnie przeprowadzana jest rekrutacja na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018, tj. od 01.10.2017 roku.

 

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Wszyscy kandydaci muszą zarejestrować się w systemie internetowym dostępnym na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl

Zapisów można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Zapisy w systemie (rejestracja) kandydatów na studia będą przyjmowane w terminie od 2 do 30 sierpnia 2017 r.

Po tym dniu system zostanie zamknięty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane od 2 sierpnia do 30 sierpnia br. w Gmachu Głównym PW, w pokoju 222, tj. Laboratorium komputerowym Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Dokumenty będą przyjmowane:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – od godz. 9.00 do 16.00,
 • środa – od godz. 10.00 do 17.30.

Telefon stacjonarny: (22) 234 15 41.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW:

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 20 lutego 2017 r. składają następujące dokumenty:

 1. życiorys – CV (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe);
 2. 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 × 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 3. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej wniesionej na indywidualny numer konta bankowego;
 4. zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Pozostali kandydaci na studia dostarczają dodatkowo oprócz dokumentów wymienionych powyżej także:

 1. dowód osobisty wraz z kserokopią;
 2. dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich wraz z kserokopią i suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej.

 

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem edukacyjnym zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. życiorys – CV uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe);
 2. dyplom ukończenia studiów wraz z dokumentem legalizacyjnym lub apostille (do wglądu);
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej;
 4. tłumaczenie dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego w przypadku posiadania dyplomu wydanego w innym języku niż język angielski;
 5. dokument tożsamości wraz z kserokopią;
 6. 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganymi obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35 × 45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 7. dokument potwierdzający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich wraz z kserokopią (np. Karta Polaka, Karta pobytu – pobyt stały itp.). kandydaci z Unii Europejskiej/EFTA – paszport. 

Uwaga:

 • Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgodność z oryginałem, przez pracowników Komisji Rekrutacyjnych. W tym celu składający dokumenty kandydaci, muszą okazać oryginały wymaganych dokumentów.
 • Jeżeli kandydat na swoim koncie IKR nie posiada informacji o zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej mimo dokonania tej opłaty, to wraz z wymaganymi dokumentami powinien dostarczyć potwierdzenie dokonanej płatności.
 • Niezłożenie kompletu dokumentów w wymaganym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia.
 • Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest na stronie internetowej PW w zakładce Kandydaci. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składnia dokumentów.