Projekt realizowany przez WAiNS

LOGO_MNiSW_-_PL
Projekt realizowany w okresie: 1.08.2018–30.09.2021 w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Politechnikę Warszawską, we współdziałaniu z partnerami polskimi (KRASP, FRP) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy - ZRUU). Decyzję o realizacji projektu podjął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce, Jarosław Gowin. Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilija Hrynewycz udzieliła temu przedsięwzięciu swego patronatu podkreślając duże znaczenie tej inicjatywy dla polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej. 
Liderem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Woźnicki.

Celem głównym projektu jest realizacja współdziałania rektorów polskich i ukraińskich w sferze governance in HEIs, w zakresie doskonalenia zarządzania uczelniamiz poszanowaniem wartości wspólnoty akademickiej, w poszukiwaniu pożądanej równowagi między samorządnością i rządnością uczelni, z odwołaniem się do doświadczeń własnych obu krajów i rozwiązań międzynarodowych, a także dedykowanych badań prowadzonych z poszanowaniem wymogów metodologicznych nauk społecznych.

 

Geneza i założenia

Odwołując się do:

- tradycji współpracy między poszczególnymi uczelniami z Polski i Ukrainy (poziom współpracy instytucjonalnej) oraz

- istniejących umów międzyrządowych (Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia 20 maja 1997 roku; Umowa z dnia 12 stycznia 1993 między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie nauki i technologii; Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni z 2006 r.) i

- intencji obu rządów zawarcia umowy o współpracy (przygotowana Umowa między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego),

organizacje przedstawicielskie uczelni polskich i ukraińskich odpowiednio, zrzeszające rektorów w ramach narodowych konferencji, zawarły swoje umowy o współpracy: Umowę o partnerstwie pomiędzy KRASP i Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy podpisaną w Warszawie w dniu 19 grudnia 2014 r.; Umowę Trójstronną o partnerstwie i współpracy KRASP – URHEIU – FRP, podpisaną w Warszawie w dniu 14 listopada 2017 r.

 

Intencją projektu jest konkretyzacja założeń tych umów w formie wspólnych działań, prowadzących do osiągnięcia konkretnych rezultatów doskonalących funkcjonowanie uczelni jako instytucji. Tym samym osiągnięty zostanie pozytywny efekt realizacji wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie szkolnictwa wyższego na wszystkich trzech poziomach – na poziomie międzyuczelnianym, na poziomie organizacji przedstawicielskich, zrzeszających uczelnie reprezentowane przez rektorów w obu krajach, oraz na poziomie międzyrządowym.

 

Uczestnicy Projektu: kadra zarządzająca uczelniami w Polsce i na Ukrainie: rektorzy, prorektorzy, eksperci, specjaliści w zakresie badań w naukach społecznych.

 

Program prac i działań realizowanych w ramach projektu

  • Analizy i badania dotyczące rozwiązań ustrojowych w szkolnictwie wyższym

Działanie to obejmuje prowadzenie badań i opracowywanie raportów przez wspólny, polsko-ukraiński zespół specjalistów (Grupę Polską oraz Grupę Ukraińską), w obu naszych krajach, z uwzględnieniem aktualnych dokumentów renomowanych instytucji międzynarodowych, z propozycjami rozwiązań wariantowych do wykorzystania w wywiadach/ankietach w ramach  badań opinii rektorów/prorektorów uczelni w Polsce i na Ukrainie nt. wariantów dotyczących rozwiązań zarządczych oraz regulacji i dobrych praktyk w obszarze governance in HE (a w tym strategii).  Badania będą przeprowadzane w nawiązaniu do tematów debat rektorskich.

  • Cykl tematycznych seminariów eksperckich nt. strategicznych problemów w sferze governance in higher education

Seminaria eksperckie mają na celu przygotowanie materiałów merytorycznych do wykorzystania w debatach rektorów organizowanych w ramach Projektu, a także sformułowanie propozycji wniosków i rekomendacji.

Opracowany zostanie także projekt nowelizacji „Kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych” KRASP, do ewentualnego wykorzystania w pracach ZRUU.

  • Wizyty studyjne na Ukrainie i w Polsce.

Wizyty studyjne delegacji rektorów z Polski w ośrodkach akademickich na Ukrainie oraz rektorów ukraińskich w Polsce mają na celu pozyskiwanie informacji o stanie rozwoju, rozwiązaniach i dorobku goszczących uczelni partnerskich, w celu wykorzystywania zdobytej wiedzy w polityce rozwojowej uczelni macierzystych, a także zbliżenie rozwiązań w uczelniach ukraińskich do standardów europejskich, oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, prowadzących do intensyfikacji współpracy naukowej pomiędzy uczelniami polskimi i ukraińskimi.

  • Polsko-ukraińskie seminaria rektorów wraz z debatą rektorską.

Seminaria i debaty rektorskie (zorganizowane przy okazji wizyt studyjnych) będą poświęcone wybranym, istotnym zagadnieniom działania uczelni i ich społeczności akademickich, z odniesieniami do doświadczeń europejskich.

  • Konferencja międzynarodowa pn. Polsko-Ukraińskie Forum Narodowych Konferencji Rektorów nt. rozwiązań w sferze governance w szkolnictwie wyższym zostanie zorganizowana w roku 2021 jako podsumowująca realizację Projektu

Po konferencji, opracowane zostaną w formie elektronicznej materiały konferencyjne zredagowane w językach polskim i ukraińskim, ogłoszone w okresie trzech miesięcy po konferencji na witrynach Politechniki Warszawskiej, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki oraz na stronach internetowych partnerów współdziałających w realizacji Projektu.

  • Promocja Projektu i współpracy polsko-ukraińskiej na konferencjach poświęconych badaniom nad szkolnictwem wyższym, tematycznie związanych z problematyką Projektu, organizowanych przez podmioty międzynarodowe.
  • Roczne raporty i sprawozdania z realizacji Projektu  w wersji skróconej będą ogłaszane na witrynach PW i partnerów współdziałających w realizacji Projektu.
  • Opracowanie i wydanie drukiem Raportu końcowego podsumowującego realizację Projektu w postaci monografii naukowej w językach polskim i ukraińskim, odpowiednio. Raport będzie zawierał wyniki realizacji Projektu oraz podsumowanie konferencji międzynarodowej zorganizowanej w ramach Projektu wraz z wnioskami i rekomendacjami.Wydawnictwo to zostanie przekazane zainteresowanym ministrom, rektorom, parlamentarzystom i ekspertom w obu krajach.

Partner główny: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy

Partnerzy wspierający:

Informacja o projekcie do pobrania w pliku PDF: