Habilitacja pracownika WAiNS

zajdler

Uchwałą nr 15 – 2019/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 9 marca 2020 r. nadano dr. Robertowi Zajdlerowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Osiągnięciem, o którym mowa w art. 16 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) jest monografia naukowa pt. Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Monografia dotyczy modelu prawnego kodeksów sieci jako sposobu rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej.