Wspomnienie o zmarłej prof. dr hab. Lidii Białoń-Soczyńskiej

tealight-2692556_640

Z głębokim żalem środowisko wieloletnich współpracowników prof. dr hab. Lidii Białoń-Soczyńskiej przyjęło wiadomość o Jej śmierci w dniu 20.05.2018 r.

Prof. dr hab. Lidia Białoń-Soczyńska pracowała w szkolnictwie wyższym od 1957 r. W Politechnice Warszawskiej pracowała w latach 1965-2004.  Była specjalistką w zakresie nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu i marketingu. Prowadziła wykłady, ćwiczenia i seminaria z ekonomii na wszystkich typach studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych). Była autorką publikacji książkowych z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu: monografii, studiów i rozpraw, podręczników, skryptów, artykułów naukowych, redaktorką materiałów pokonferencyjnych, a także recenzentką publikacji naukowych. 

Od początku swej pacy naukowej i dydaktycznej profesor Lidia Białoń-Soczyńska wykazywała się dużym zaangażowaniem i poczuciem rzetelności naukowca i dydaktyka. Prowadzone przez Nią wykłady, ćwiczenia i seminaria odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym, skłaniały słuchaczy do wielu przemyśleń i weryfikacji ocen istniejącej rzeczywistości gospodarczej. Jej dorobek dydaktyczny to także cieszące się dużym uznaniem liczne podręczniki akademickie, programy i pomoce naukowe z dziedziny ekonomii i zarządzania.

Była doskonałym organizatorem działalności dydaktycznej i badawczej w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych. Pełniła wiele funkcji na szczeblu Uczelni i naszej jednostki: kierownik rzeczników dyscyplinarnych dla studentów, członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry, przewodnicząca Zakładowej Komisji Kontroli Rewizyjnej,kierownik Zakładu Ekonomicznych Problemów Postępu Technicznego INES PW. Jako przedstawicielka profesorów i doktorów habilitowanych Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych PW a następnie Ośrodka Nauk Społecznych PW i Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PW  była członkiem Rady Naukowej INES PW, ONS PW i KNSiA PW. Sprawowała opiekę naukową nad studenckim seminarium polsko-niemieckim w ramach współpracy z TU Darmstadt.  Udzielała się również organizacyjne poza Politechniką Warszawską. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Ochrony Środowiska oraz Rady Programowej "Zagadnień Naukoznawstwa".

Profesor Lidia Białoń-Soczyńska wniosła  również duże zasługi w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej, zarówno jako promotor jak i recenzent licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich,.

Profesor Lidia Białoń-Soczyńska brała udział w przygotowaniu wielu raportów badawczych z dziedziny nauk ekonomicznych. W związku ze swoimi zainteresowaniami naukowymi brała aktywny udział w wielu konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jej dorobek naukowy znalazł trwałe miejsce w naukach ekonomicznych. Będą z niego korzystać zarówno naukowcy, studenci jak i doktoranci.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała liczne nagrody:  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Warszawskiej.     

Żegnamy Panią Profesor, naszego wieloletniego współpracownika i nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży i kadry naukowej.

Wraz ze śmiercią  Pani Profesor środowisko akademickie poniosło bolesną stratę.