Aktualności

Publikacja pracownika WAiNS

BBA2
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się artykuł dr Agaty Ferreiry (https://doi.org/10.31585/jbba-3-1-(6)2020), adiunkt z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS, podsumowujący badania nad podejściami prawnymi i regulacyjnymi do ekonomii tokenowej opartej na technologii blockchain, za które dr Ferreira otrzymała pierwszą nagrodę od British Blockchain Association. Artykuł ukazał się w systemie open access w "The Journal of The British Blockchain Association", pierwszym na świecie recenzowanym akademickim czasopiśmie naukowym poświęconym technologii blockchain. Gratulacje dla dr Agaty Ferreiry!

Ważna publikacja pracownika WAiNS

cover

Dr Tomasz Jaroszyński, prawnik z Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie prawniczym „European Constitutional Law Review” wydawanym przez Cambridge University Press (140 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Temat artykułu to National Parliaments’ Scrutiny of the Principle of Subsidiarity: Reasoned Opinions 2014–2019.

Artykuł został poświęcony korzystaniu przez parlamenty narodowe państw członkowskich Unii Europejskiej z mechanizmu wczesnego ostrzegania, w ramach którego kontrolują one zgodność projektów aktów ustawodawczych UE z zasadą pomocniczości (art. 5 ust. 3 Traktatu o UE).

Życzenia świąteczne od władz WAiNS

Dieric_Bouts_De_opstanding_van_Christus_ca._1480,_Mauritshuis_Den_Haag

Władze Wydziału Administracji i Nauk Społecznych życzą wszystkim radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 

które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 

da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Obraz Zmartwychwstanie Chrystusa Dirka Boutsa lub naśladowcy

Nowe publikacje pracowników WAiNS

Bez tytułu

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazały się prace prawników dr Beaty Pachucy-Smulskiej i dr Marcina Rojszczaka z ZPAiNPP WAiNS PW. Rozdział autorstwa dr Beaty Pachucy-Smulskiej pt. The Impact of Regulatory Techniques on the Development of the Digital Single Market in the European Union: Selected Issues przedstawia uwagi na temat wpływu technik regulacyjnych na rozwój jednolitego rynku cyfrowego w UE. W rozdziale autorstwa dr. Marcina Rojszczaka pt. The Evolution of the EU Cybersecurity Model: Current State and Future Prospects zostały omówione ramy prawne unijnego modelu cyberbezpieczeństwa, w tym dyrektywa 2016/1148 i rozporządzenie 2019/881.

Prace te zostały opublikowane w monografii pt. Public and Private Law and the Challenges of New Technologies and Digital Markets. Volume I. Regulatory Challenges, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Habilitacja pracownika WAiNS

jzalewski

Dr Jarosław Zalewski decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna PW z dnia 6 maja b.r. został doktorem habilitowanym.

Opracowanie, na podstawie którego zostało pozytywnie rozpatrzone postępowanie habilitacyjne dr. inż. J. Zalewskiego, jest analizą możliwości rozszerzenia badań dynamiki oraz wybranych cech eksploatacyjnych pojazdów samochodowych związanych nierozerwalnie z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Dr hab. J. Zalewski prowadzi badania z tego zakresu już od lat na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Swoją zaś wiedzą dzieli się prowadząc przedmioty na kierunku Administracja: Wybrane Zastosowania Mechaniki oraz Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Ważna publikacja pracownika WAiNS

Pręgowski - artykuł

Dr Michał Piotr Pręgowski, socjolog i adiunkt w WAiNS PW, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym, interdyscyplinarnym czasopiśmie „Anthrozoös” wydawanym przez Taylor and Francis (100 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Tytuł artykułu to Attitudes to Animal Abuse in Veterinary Practice in Poland.

Artykuł dotyczy zjawiska przemocy wobec zwierząt oraz jej związku z przemocą w rodzinie. Autorzy tekstu, dr. Pręgowski i absolwentka WAiNS, mgr Sandra Cieślik, prezentują w nim wyniki badania przeprowadzonego w środowisku lekarzy weterynarii i analizują postawy badanych wobec ww. przemocy, a także omawiają ich osobiste doświadczenia  (przypadki przemocy, jakość współpracy z organami ścigania, stosunek do orzecznictwa sądowego w sprawach związanych z przemocą wobec zwierząt).

Drzwi Otwarte online

banner_Drzwi Otwarte_post

Szczegółowy plan otwartych drzwi znajduje się na stronie głównej PW.

23 maja o godzinie 10 otwarty wykład pt. Dozwolony użytek utworów muzycznych. Czyli czy można ściągać piosenki z Internetu? wygłosi dr Cezary Woźniak, wykład odbędzie się tutaj

Zapraszamy też na wydarzenie na facebooku dotyczące konkretnie naszego wydziału (WAiNS), które rozpocznie się 23 maja o godzinie 11.

Dwa granty NCN dla WAiNS

NCN logo
Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Frank Zenker z Zakładu Filozofii i Etyki w Administracji grantu NCN OPUS (panel HS1) będzie realizował wart 740 760 PLN projekt pt. Konstrukcja teorii w empirycznych naukach społecznych i naukach behawioralnych.
Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych grantu NCN OPUS (panel HS5) będzie realizowała wart 194 874 PLN projekt pt. Odpowiedzialność finansowa państwa członkowskiego wobec UE za naruszenie zasady praworządności.

Ważna publikacja pracownika WAiNS

03014215

Dr hab. Robert Zajdler, prawnik z Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, opublikował artykuł w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie prawniczym „Energy Policy” wydawanym przez Elsevier (140 pkt. zgodnie z ministerialnym wykazem czasopism). Temat artykułu to The role of capacity in the EU internal electricity market in the context of the General Court's judgment of 15 November 2018 in case T-793/14 Tempus Energy.

Od czasu wydania wyroku w sprawie 6/64 Costa przeciwko ENEL, gdzie energia elektryczna została uznana za " towar " podlegający zasadzie swobodnego przepływu towarów UE rynek energii elektrycznej w UE przeszedł zasadnicze zmiany regulacyjne i technologiczne. Zmiany, które miały miejsce, umożliwiły zapewnienie adekwatności zasobów nie tylko przez wytwórców, ale również przez "zarządzanie popytem".

Habilitacja pracownika WAiNS

zajdler

Uchwałą nr 15 – 2019/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 9 marca 2020 r. nadano dr. Robertowi Zajdlerowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Osiągnięciem, o którym mowa w art. 16 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) jest monografia naukowa pt. Kodeksy sieci rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w porządku prawnym postlizbońskiej Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Monografia dotyczy modelu prawnego kodeksów sieci jako sposobu rozwoju prawa energetycznego Unii Europejskiej.

Nowa książka dr Agnieszki Tomczak

p3538

Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Tomczak z Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej opublikowała nową książkę pt. Podstawy rynku kapitałowego. Instytucje, instrumenty, metody inwestycyjne.

Opracowanie dostosowano do potrzeb edukacji oraz popularyzacji wiedzy z zakresu rynków kapitałowych Zaprezentowano w nim główne zagadnienia, z jakimi spotyka się osoba chcąca inwestować na rynku kapitałowym: sferę instytucjonalną i regulacyjną, charakterystykę i wycenę instrumentów rynku kapitałowego oraz instrumenty pochodne i metody inwestycyjne.

Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej PW.

Nowy artykuł dr hab. Justyny Łacny, prof. uczelni

MPIL_artykul
Znakiem ostatnich czasów jest to, że w ramach UE niektóre państwa członkowskie przyjmując korzyści płynące z członkostwa w UE kwestionują wartości europejskie, w tym zasadę praworządności (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej). W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, które upoważnia instytucje UE do zawieszenia wypłat funduszy UE w przypadku stwierdzenia, że państwo członkowskie systematycznie narusza tę zasadę. Problematyki tej dotyczy artykuł pt. Suspension of EU funds paid to Member States breaching the rule of law – a dose of tough love needed? opublikowany przez dr hab. Justynę Łacny, prof. uczelni, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych WAiNS wspólnie z prof. Arminem von Bagdandym, dyrektorem Instytutu Prawa Publicznego Porównawczego i Międzynarodowego Max Planck w Heidelbergu.

Nowy artykuł dr Agaty Ferreiry

jitlp
Dr Agata Ferreira, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych, opublikowała w "Journal of International Trade Law and Policy" artykuł pt. Intertwined paths of globalization and international investment law. Śledzi on historyczny rozwój międzynarodowego prawa inwestycyjnego na tle zjawiska globalizacji. Dzięki globalnej sieci tysięcy międzynarodowych traktatów inwestycyjnych i wyjątkowemu i skutecznemu mechanizmowi arbitrażowemu, międzynarodowe prawo inwestycyjne stało się jednym z najważniejszych międzynarodowych reżimów prawnych i skutecznym narzędziem zarządzania globalnymi procesami ekonomicznymi. Artykuł ilustruje powiązane ze sobą ewolucyjne trajektorie globalizacji i międzynarodowego prawa inwestycyjnego i przyczynia się do lepszego zrozumienia współzależności międzynarodowego prawa inwestycyjnego i procesów globalizacyjnych, wyjaśniając, jak międzynarodowe prawo inwestycyjne z niszowej i wąskiej dziedziny prawa w krótkim czasie stało się tak potężnym, uznanym i efektywnym reżimem prawnym. Publikacją tego artykułu nauki prawne na PW zyskują 70 punktów.

O projekcie realizowanym na WAiNS

woznicki
16.06.20 ukazało się Stanowisko wspólne nr 3 KRASP i Związku Rektorów Uczelni Ukrainy nt. rozwiązań statutowych w sferze governance, przyjęte w ramach Projektu pomocowego MNiSW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, powierzonego do realizacji Politechnice Warszawskiej, obdarzonego Patronatem Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy. Stanowisko zawierające rekomendacje dotyczące sfery governance w szkolnictwie wyższym w obu krajach zostało opracowane w trybie debaty korespondencyjnej, na podstawie wniosków z badań statutów 20 uczelni łącznie z Polski i Ukrainy, przeprowadzonych przez zaproszonych ekspertów z Polski i Ukrainy, skonsultowane z Zespołem Ekspertów powołanym w Projekcie i uzgodnione w gronie rektorów. Rekomendacje przedstawione w Stanowisku zostały podzielone na trzy grupy adresowane odpowiednio, do obojga ministrów i rektorów z obu krajów, a także osobno do strony polskiej i strony ukraińskiej.

Sukces WAiNS PW

logoRSW

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 kierunek Administracja zajmuje 6 miejsce w Polsce (na 26). Potwierdza to, że obrany kilka lat temu kierunek zmian Wydziału Administracji i Nauk Społecznych jest kierunkiem właściwym. Jesteśmy jedynym wydziałem na uczelni stricte technicznej (co daje pewne możliwości), który realizuje kierunek Administracja. W ostatnim rankingu wskaźnik 'ekonomiczne losy absolwentów' jest bliski maksymalnej wartości (99,2/100).  

Zeszłoroczny ranking nie uwzględniał naszej uczelni, bo nie uwzględniał w ogóle uczelni bez uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów. Mamy ambicje i nadzieję, że po najbliższej ewaluacji polskich uczelni (2021) WAiNS PW uzyska takie uprawnienia i, podążając w obranym kierunku, staniemy na podium jednego z kolejnych rankingów.

Akcja Rekrutacja

indeks_2020

Szczegóły dotyczące rekrutacji na WAiNS znajdują się tutaj.

Archiwum

Tu znajdują się archiwalne "aktualności".